Báo giá mỏ đá xây dựng núi Hòn Sóc

THÔNG BÁO GIÁ ĐÁ XÂY DỰNG MỎ HÒN SÓC

Giá đá áp dụng từ ngày 10/08/2021

1. GIAO TẠI MÁY NGHIỀN (Giao lên xe cho khách hàng)

2. GIAO TẠI BẾN THỦY HÒN SÓC (Giao xuống phương tiện thủy khách hàng, trọng tải tàu dưới 500 tấn)

3. GIAO TẠI BẾN THỦY CHÒM SAO (Giao xuống phương tiện thủy khách hàng, trọng tải tàu từ 500 đến 1.000 tấn)