Tin tức mới

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

STTVăn bảnĐường link
1Báo cáo về quản trị kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch năm 2024Xem tại đây
2Quy chế làm việc Đại hội đồng CĐ TN năm 2024Xem tại đây
3Quy chế bầu cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029Xem tại đây
4Thông báo về việc ứng cử, đề cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029Xem tại đây
5Đơn ứng cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029Xem tại đây
6Đơn đề cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029Xem tại đây
7SYLL của ứng cử viên tham gia TVHĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029Xem tại đây
8Tờ trình về Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024Xem tại đây
9Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023Xem tại đây
10Tờ trình về việc bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029Xem tại đây
11Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024Xem tại đây
12Tờ trình về việc thông qua mức chi thù lao TV HĐQT, BKS, Thứ ký HĐQT năm 2024Xem tại đây
13Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công tyXem tại đây
14Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toánXem tại đây
15Báo cáo tài chính 2023Xem tại đây

 

Read more...