Đá 4 x 6 xay Bóp

Đá 4 x 6 xay Bóp

Sản phẩm đạt chất lượng chung của đá xây dựng được khai thác tại mỏ Hòn Sóc.

Danh mục: