Đất, cát núi cải tạo tầng phủ

Đất, cát núi cải tạo tầng phủ

Sản phẩm đạt chất lượng chung của đá xây dựng được khai thác tại mỏ Hòn Sóc.

Danh mục: