Báo giá vận chuyển

THÔNG BÁO

Đơn giá thu tiền vận chuyển khách hàng và thanh toán xe thuê ngoài
Áp dụng kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2022