Hình ảnh hoạt động

Một số hình ảnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

1. Khu vực sản xuất - Khai thác

2. Đội xe

3. Bến Thủy - Kho Chòm Sao (tiếp nhận tàu trọng tải từ 500 tấn đến 1.000 tấn)

4. Bến Thủy - Kho Hòn Sóc (tiếp nhận tàu trọng tải dưới 500 tấn)

5. Trạm dừng kiểm soát