Đại hội cổ đông thường niên 2020

Biên bản và Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020