Đá xây dựng

 • You've just added this product to the cart:

  Đá 0 x 4 loại I (Dmax 25 và 37.5)

  0 out of 5

  Đá 0 x 4 loại I (Dmax 25 và 37.5)

  Sản phẩm đạt chất lượng chung của đá xây dựng được khai thác tại mỏ Hòn Sóc.

 • You've just added this product to the cart:

  Đá 0 x 4 loại II

  0 out of 5

  Đá 0 x 4 loại II

  Sản phẩm đạt chất lượng chung của đá xây dựng được khai thác tại mỏ Hòn Sóc.

 • You've just added this product to the cart:

  Đá 0 x 4 loại III

  0 out of 5

  Đá 0 x 4 loại III

  Sản phẩm đạt chất lượng chung của đá xây dựng được khai thác tại mỏ Hòn Sóc.

 • You've just added this product to the cart:

  Đá 1 x 2 lỗ sàng 22

  0 out of 5

  Đá 1 x 2 lỗ sàng 22

  Sản phẩm đạt chất lượng chung của đá xây dựng được khai thác tại mỏ Hòn Sóc.

 • You've just added this product to the cart:

  Đá 1 x 2 lỗ sàng 25

  0 out of 5

  Đá 1 x 2 lỗ sàng 25

  Sản phẩm đạt chất lượng chung của đá xây dựng được khai thác tại mỏ Hòn Sóc.

 • You've just added this product to the cart:

  Đá 1 x 2 lỗ sàng 27

  0 out of 5

  Đá 1 x 2 lỗ sàng 27

  Sản phẩm đạt chất lượng chung của đá xây dựng được khai thác tại mỏ Hòn Sóc.

 • You've just added this product to the cart:

  Đá 1 x 2 lỗ sàng 29

  0 out of 5

  Đá 1 x 2 lỗ sàng 29

  Sản phẩm đạt chất lượng chung của đá xây dựng được khai thác tại mỏ Hòn Sóc.

 • You've just added this product to the cart:

  Đá 4 x 6 xay Bóp

  0 out of 5

  Đá 4 x 6 xay Bóp

  Sản phẩm đạt chất lượng chung của đá xây dựng được khai thác tại mỏ Hòn Sóc.

 • You've just added this product to the cart:

  Đá mi bụi loại 1

  0 out of 5

  Đá mi bụi loại 1

  Sản phẩm đạt chất lượng chung của đá xây dựng được khai thác tại mỏ Hòn Sóc.

 • You've just added this product to the cart:

  Đá mi sàng 5x10 và 5x15

  0 out of 5

  Đá mi sàng 5×10 và 5×15

  Sản phẩm đạt chất lượng chung của đá xây dựng được khai thác tại mỏ Hòn Sóc.

 • You've just added this product to the cart:

  Đất, cát núi cải tạo tầng phủ

  0 out of 5

  Đất, cát núi cải tạo tầng phủ

  Sản phẩm đạt chất lượng chung của đá xây dựng được khai thác tại mỏ Hòn Sóc.