Các văn bản sau họp ĐHĐCĐ TN 2021 (Chủ tịch HĐQT đã ký)