Đá 0 x 4 loại II

Đá 0 x 4 loại II

Sản phẩm đạt chất lượng chung của đá xây dựng được khai thác tại mỏ Hòn Sóc.

Danh mục: