Đá 1 x 2 lỗ sàng 22

Đá 1 x 2 lỗ sàng 22

Sản phẩm đạt chất lượng chung của đá xây dựng được khai thác tại mỏ Hòn Sóc.

Danh mục: