Đá 0 x 4 loại III

Đá 0 x 4 loại III

Sản phẩm đạt chất lượng chung của đá xây dựng được khai thác tại mỏ Hòn Sóc.

Danh mục: