Đá mi bụi loại 1

Đá mi bụi loại 1

Sản phẩm đạt chất lượng chung của đá xây dựng được khai thác tại mỏ Hòn Sóc.

Danh mục: